Frågestund med fakultetsledningen

Frågestund med fakultetsledningen

Innan jul skickades det ut en enkät till alla sektionsmedlemmar där ni uppmanades svara på frågor om hur vi studenter påverkas av hybridläget. Stort tack till alla som medverkade! Om ni vill ta del av enkätresultatet kan ni mejla stuts@maskinteknologsektionen.se.

Några av de frågor som ni skickade in i enkäten togs upp på ett möte med fakultetsledningen den 8/12. På mötet deltog tre från Styret tillsammans med representanter för fakultetsledningen, LinTek och andra sektioner på Tekfak. Nedan följer de svar som mottogs, dock tolkade och nedskrivna av oss som deltog på mötet. Observera att svaren är just egna tolkningar och att vi uppmuntrar er att hålla koll på LiU:s hemsida för uppdaterad information. Det kan även vara bra att kolla på institutionernas hemsidor, till exempel har MAI ibland information om kommande tentor på sin hemsida. Sist men inte minst – kom ihåg att hålla koll på era tentor i Studentportalen/LiU-appen. 

LiU:s hemsida med information om Covid-19: https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv 

MAI:s hemsida:
https://old.liu.se/mai/und?l=sv 

Frågor och svar

Fråga: Hur ser man på att examinationsmoment hålls fysiskt på skolan utan alternativ till att få genomföras på distans? Problematiskt (sett till CSN, spärrkurser med mera) att missa en tenta pga symptom, vilket gör att risken finns att studenter medverkar trots symptom.

Svar: Det är en svår fråga där olika intressen står emot varandra. Vad som har gällt har varierat. Det är viktigt både att säkra rättssäkerhet för examinationen och att det sker under smittsäkra former. Det planeras för att köra väldigt lite tentor i sal i januari (blir framförallt grundläggande MAI-tentor där man haft stora problem). Antalet platser har dragits ner för att säkra smittskydd. Man har haft diskussion om detta med smittskyddet på Region Östergötland där man också försökt göra det säkrare i januari genom att rätta till misstag som gjorts tidigare. Att inte ha både sal och distans handlar dels om att säkra jämförbarhet dels om att lärare är under hård press och det kan vara för för dem krävande att göra flera olika examinationer. Examination i sal omfattas inte av 8-personers-regeln.

Fråga: Vart vänder sig en som student om en missar tentor pga symptom och det får konsekvenser som t.ex. spärrning, uteblivet CSN?

Svar: Finns inte riktigt några rutiner kring detta hos LiU- kåren driver på för förändring i det. Det man kan göra är att höra av sig till studievägledningen. Gällande CSN är det nog bäst att höra av sig till CSN, LiU har inte full koll på reglementet där. Om en behöver sjukintyg till CSN kan man prata med kansliet. 

Fråga: Vissa utbildningar kräver att man har tillgång till bland annat Adobe-programmen för att klara studierna. Det finns ju datorsalar på campus men om en med anledning av Covid inte får/är bekväm med att gå till datorsalarna utelämnas en åt fjärrstyrning av skolans datorer och det har inte alltid fungerat väl. Finns det möjlighet att universitet kan erbjuda så en kan få ha programmet gratis på sin egna dator då det är en stor månadskostnad att själv stå för? 

Svar: Det är tyvärr fjärrstyrning som gäller, i de fall som detta är tillåtet enligt licenser. Det skulle bli väldigt dyrt om universitetet skulle betala licenser för enskilda studenter. 

Fråga: Hur ska en student gå till väga om man befinner sig i riskgrupp/bor med någon i riskgrupp och samtidigt har campusförlagd undervisning?

Svar: Det är svårt att svara på men en kan höra av sig till sin examinator om så är fallet. Det kan gå att lösa med att enskilda studenter är med på distans. Examinatorn behöver avgöra om det fungerar med lärandemålen. Detta, och även att ordna eventuellt ordna extra tillfällen, är resurskrävande för lärarna.

Fråga: Vad är den bakomliggande förklaringen till att vi är på pandeminivå 4 i dagsläget och inte nivå 5? Distansläge nämns inte förrän pandeminivå 5 men många studenter upplever att vi är mer i distansläge än normalläge och där har också frågan uppkommit varför campus fortfarande är öppet och har stor rörelse av människor trots pandeminivå 4? Det känns också svårt att t.ex. inte får träffa hela familjen i jul medan man fortfarande har undervisning på campus som är obligatorisk…

Svar: Nivå 4 och 5 är ganska jämna, i våras hade vi nivå 5. Det är lite skillnad i att man som lärare inte behöver be om dispens för att vara på campus för t.e.x visa examinerande moment. 

Fråga: Budskapet till studenterna på LiUs hemsida är att tid och plats för tentamina kan komma att ändras med kort varsel, men kan tentamen ändras också från distans till att vara på plats?

Svar: Anledningen till ändringar är framförallt att om en kurs har många tentander krävs flera tentatillfällen. Håll koll på dina tentor, men det är troligare att de flyttas från sal till distans än tvärtom. Vidare är det främst tentorna som är i sal som kan beröras av schema-/platsändringar. Efter att tentaanmälan har öppnas kommer inga ändringar att ske utan att det kommer väldigt tydlig information till anmälda studenter. 

Fråga: Går det att införa någon instans att överklaga examinatorers beslut att genomföra undervisningen på plats? Det skulle kunna vara ett bra stöd. Nu ligger mycket makt hos examinatorerna, och innan det nuvarande “hårdare” läget så ville en del examinatorer hålla föreläsningar på plats trots att den lika gärna hade kunnat bedrivas på distans. 

Svar: Situationen beror på hybridläget och är en komplex fråga. Examinatorn har faktiskt väldigt mycket makt att utforma examinationen och det gör den på uppdrag direkt från riksdag/regering inom ramen för kursen. Om ett viss moment krävs för att säkerställa  examination och momentet kan genomföras så att restriktionerna efterföljs, är det upp till examinatorn att bestämma att ha momentet på plats. Det har varit en väldigt olika hantering av examinatorer  gällande föreläsningar och lektioner vilket är problematiskt. Fakultetsledningen har skickat ut instruktioner till prefekterna (de som leder lärarna), där de beskriver vad som är nödvändiga moment, absolut nödvändiga momen och inte nödvändigt att ha på campus vilket förhoppningsvis ska göra det tydligare och jämlikare.  Idag finns ingen sådan instans som du nämner, det man kan göra är att höra av sig till LinTek eller MD-nämnden, förslagsvis genom sina studeranderepresentanter/utbildningsutskott/sektionsstyrelse eller liknande.

Fråga: Hur ska doktorandernas säkerhet säkerställas i situationer där de undervisar campusförlagda aktiviteter, främst vad gäller labbar där man måste vara nära varandra? Det finns i vissa labbsalar skydd mellan studenterna men inte mellan student och lärare. En måste ofta röra samma tangentbord, datormus osv för att genomföra undervisningen på ett bra sätt men dessa städas inte alls av städpersonalen och det finns inte tillgång till handsprit i salarna. 

Svar: Denna fråga gäller både studenter och de lärare som deltar. Som nämnt är det institutionerna som bär ansvar för arbetsmiljön och de gör vad de kan. Finns idag inget riktigt bra svar på frågan, men det har lyfts på krisledningen och varit uppe på diskussion. Handsprit finns inte eftersom det finns tillgång till tvål och vatten och eftersom det är svårt att förvara pga brandfara, med mera. 

Fråga (från M): Utifrån den enkät som vi har skickat ut till våra studenter framgår det att det finns ett väldigt lågt förtroende för LiU:s krisledning och att många upplever att dom inte får tillräcklig information om LiU:s beslut kring corona, samt att den informationen som kommer är otydlig. Vi tror att mycket grundar sig i att allt skrivs på hemsidan, vilket inte är det naturliga forum som studenterna letar information i, det är istället t.ex. sociala medier, lisam och mail. Anser ni själva att ni når ut till studenterna på ett bra sätt? Hur ser er kommunikationsstrategi ut?

Svar: En del av informationsspridningen är den här frågestunden. Informationssträckan är väldigt stor och det finns många beslut tillgängliga på hemsidan vilket kan leda till förvirring. Det vore önskvärt att anpassa informationen på hemsidan till olika intressenter och kanske också att nå ut till studenterna med andra sätt: direkt mail, Lisam, sociala medier… 

Fråga (från M): 81% av våra studenter uppger att dom mår sämre av distansläget. Det är också många som upplever att deras examinatorer har en negativ inställning, vilket givetvis smittar av sig. På vilket sätt arbetar LiU:s krisledning med det psykosociala omhändertagandet av både medarbetare och studenter? (Hur arbetar ni med att säkerställa ergonomi och arbetsmiljö?)

Svar: Examinatorernas välmående handlar om arbetsmiljö  och det är institutionerna som ansvarar för det. För studenterna skickade de ut signaler att alla studenter oavsett program och årskurs skulle få ha moment på campus, men det ändrades sedan väldigt drastiskt. Det är ju svårt att uppmuntra till sociala aktiviteter. Kår och universitet får försöka hitta lösningar som fungerar både för examinatorer och studenter. I början var det ettan som prioriterades i detta. Vidare jobbar studievägledningen med detta. Och frågor kring pandemin och välmående kommer också att tas upp i nästa omgång av Evaluate.