Frågestund med fakultetsledningen 2.0

Den 8/12 hölls en första frågestund med fakultetsledningen med anledning av distansläget (se anteckningar därifrån här)
Då tiden inte räckte till hölls en liknande frågestund den 8/2, där frågor som inte hanns med i december kunde ställas.  På mötet deltog en representant från Styret tillsammans med representanter för fakultetsledningen, LinTek och andra sektioner på Tekfak. Nedan följer de svar som mottogs, dock tolkade och nedskrivna av studenter som deltog på mötet. Observera att svaren är just egna tolkningar och att vi i Styret uppmuntrar er att hålla koll på LiU:s hemsida för uppdaterad information gällande distansläget. Kom också ihåg att svara på LiU:s temperaturmätare om distansläget senast fredag 19/2!

Temperaturmätare

LiU:s hemsida med information om Covid-19

Frågor och svar

Fråga: Region Östergötland släppte nyligen (när frågan skrevs) en plan med olika faser för vaccinering i regionen. Där bedöms vaccinering av “Övriga personer över 18 år” påbörjas i april, dvs när LiU planerar att påbörja P-nivå 3. Hur kommer fortskridningen av vaccineringen av LiU-studenter och medarbetare påverka lättnader av LiU:s pandeminivå?
Svar: LiU:s krisledningschef har sagt att vi nog kommer vara i P4 till 30:e juni. Det beror bland annat på en propå att statliga myndigheter ska jobba hemifrån så mycket som möjligt till och med 31 maj. Det beror också mycket på att man vill ha en planeringshorisont för både lärare och studenter. I slutet av nästa vecka (läs: kring 20:e feb) vill man komma med planeringsförutsättningar för t.ex. mottagningen, omtentor i augusti och andra delar av höstens verksamhet. Det kommer dock bli just en plan – saker kan förändras snabbt. Man vill ändå ha och ge en plan att förhålla sig till, även om det inte blir så sen. Krisledningen har tät kontakt med regionens smittskyddsenhet.

Fråga: För de elever som hade tänkt vara på orter utanför Linköping i sommar och har tentor att examinera i augusti kan det vara fördelaktigt att så tidigt som möjligt veta huruvida deras tentor är på plats eller inte för att kunna planera sina liv kring jobb och resor osv. Kan vi som studenter förvänta oss en fast deadline om när sådant beslut tas, i sådana fall när?
Svar: Riktlinjerna gällande tentamen gäller egentligen i princip fram till september (dvs att samma kurser som tidigare kommer fortsätta gå i sal). Man kan kanske öka på antalet platstentamen något, men det förutsätter ju att viruset hämmas tills dess. TekFak har skickat med studenternas planeringsbehov till krisledningen och de ska ha det i åtanke. Beslut ska komma långt innan sommaren, förhoppningsvis i närtid.

Fråga: Arbetsmarknaden kommer kanske inte vara lika öppen som tidigare under de nästkommande anställningsperioderna. Är detta något ni också ser som troligt och kommer ni då hjälpa studenter genom att exempelvis öka antalet doktorandtjänster?
Svar: Det är möjligt att det om arbetsmarknaden stämmer. Doktorandtjänster styrs av den finansiering universitetet får för forskning och de har inte mer pengar än vanligt där, snarare tvärtom då t.ex. stiftelser drar ner forskningsbidrag.

Fråga: För att sektionerna ska ha möjlighet att planera höstens mottagning skulle vi ganska snart behöva veta ungefär hur LiU bedömer att augusti/höstterminen kommer se ut: Hur mycket undervisning förväntas vara på campus under hösten?
Svar: Man håller på och kollar på detta just nu och hoppas komma med mer information runt den 20:e februari. Målsättningen är förstås att kunna vara på plats (om än i mindre grupper) – kanske att man kan vara tillbaka i läget med lektioner men inte stora föreläsningar. Vi kommer nog inte hamna i P1 till höstterminen, men troligen inte vara kvar i P4 heller.
Studievägledningen har kallat till mottagningsmöte 15:e april med reflektion kring förra höstens mottagning och den kommande. Ett utgångsläge kan kanske vara att mottagningen kommer bli lik den som var i höst, med en bonus om man kan ha fler fysiska event.

Fråga: Har examinatorer skyldighet att ordna distans-alternativ till obligatoriska moment som hålls på plats? En del studenter upplever en generell otrygghet med moment på campus eller dylikt, samt att studenter som blir sjuka eller är i riskgrupp inte alltid vet om det finns andra alternativ (och går därför med symptom).
Svar: Nej, det finns ingen sådan skyldighet. De moment som går på campus är på campus just för att de måste vara fysiska för att kunna uppfylla lärandemålen. Det som kan göras är att erbjuda extratillfällen med väldigt få deltagare eller att låta personen vänta till nästa år. Det finns ett dokument där moment delas in efter nödvändighet i att hållas på campus. Även om examinatorerna inte har någon skyldighet i detta kan man alltid ställa frågan till dem och be dem att hitta lösningar. 

Fråga: Är det tillåtet för föreläsare att spela in Zoom-föreläsningar? I våras gjorde en del föreläsare detta, vilket många studenter uppskattade, men nu har vi fått höra att det bryter mot LiUs GDPR-policy.
Svar: Fakulteten känner inte igen att det skulle vara förbjudet. Det är förbjudet för studenter att spela in utan särskild tillåtelse. Föreläsare får spela in sig själva, men om andra interagerar kan man behöva fråga om lov eller liknande. Många studenter uppskattar inspelade föreläsningar, så om studenterna är okej med det och det hamnar i det stängda kursrummet på Lisam borde det kunna vara önskvärt, men det är inte en helt enkel fråga. Om inte studenterna spelas in, utan bara föreläsaren, är det absolut inga problem att publicera filmerna. Man kan ju t.ex. stänga av inspelningen vid frågor. 

Fråga: Kommer stolarna i Studenthuset att ställas tillbaka under våren?
Svar: Nej, troligen inte. Vi ska ju egentligen inte vara på campus. Det här blev en nödlösning när det var väldigt många studenter på plats och nära varandra. Det kanske kommer fler stolar om situationen lättas. 

Fråga: Hur bestäms det om en tenta bör vara på distans eller inte? Tidigare har det förekommit att examinatorer bytt till distanstenta efter förfrågan från studenter, men i andra fall har examinatorn inte gjort det. Ligger det helt i examinatorns händer eller hur mycket styrs det uppifrån?
Svar: De flesta lärare önskar att de tentor som har haft salstentamen tidigare under pandemin ska fortsätta få ha det, och det beror på rättssäkerheten och kursens utformning. Inför mars kan man räkna med att t.ex. mattetentor, språkkurser och enklare kurser i ekonomi/redovisning på andra fakulteter går på plats. Maximalt antal sittplatser, som är betydligt färre än normalt, tas fram i samråd med lokalt smittskydd.
Det är inte upp till enskild examinator att gå emot det som står i kursplanen utan det är dekanen som måste fatta sådana beslut.
Inför mars är LiU bättre förberedda så det ska förhoppningsvis bli färre ändringar än tidigare. Dock måste man ibland ha flera tentatillfällen för stora kurser som går på plats, vilket gör att många tentadagar krävs, så studenterna bör återigen förbereda sig på söndagstentor.

Fråga: Studenter styrs av sin ekonomi. Hur ställer ni er till scenariot där en student behöver delta på ett obligatorisk moment för att nå HP för CSN gränsen, men har milda förkylningssymptom. Finns det stöd att få från universitet ifall studenten inte hinner testa sig eller får ett negativt svar efter att momentet redan utförts? Hur fungerar det för de som har nedsatt immunförsvar och därmed inte bör besöka campus alls?
Svar: Studenter kan vända sig till studievägledarna för att diskutera sin situation och få hjälp. Man ska också anmäla sig till försäkringskassan om man är sjuk – tips till alla att kolla upp sådana förfaranden. CSN ska kunna beakta särskilda situationer enligt sitt regelverk. Frågan ligger egentligen hos dem snarare än hos universitetet, men universitetet vill såklart hjälpa till med vad de kan.

Fråga (från M): Vi upplever att våra studenters utbildning blir lidande av att vissa examinatorer inte har bra koll på digitala verktyg och att hålla kurser på distans. Vad finns för stöd kring digital undervisning och finns det tillräckligt med resurser för examinatorer?
Svar: Det finns mycket stöd från Didacticum, de gör ett bra jobb och erbjuder mycket hjälp och material. Man kan dock inte tvinga lärarna att använda det. Lärarna är hårt belastade och har olika möjlighet att engagera sig i frågan. Det varierar också från utbildning till utbildning hur väl den lämpar sig för att genomföras på distans. 
Det kommer vara en pedagogikdag snart med föreläsningar och inspiration.Dekanen ska också ta vidare frågan till studierektorer. Dekanen ska också lyfta att studenter önskar en liknande struktur från kurs till kurs gällande informationsspridning och hantering av Zoom-länkar.

Fråga (från M): Många av våra studenter upplever att kvalitén på utbildningen har blivit sämre i och med distansläget samtidigt som en lösning från många examinatorer för att minska fusk är att göra tentorna svårare/annorlunda. Vad har fakultetsledningen gjort för att göra tentorna mer pålitliga vad gäller fusk och identifikation? Hur ser man på övervakning till exempel?
Svar: Det pågår en diskussion inom LiU och med andra lärosäten gällande övervakning i relation till GDPR och personlig integritet med mera. Olika lärosäten och jurister tycker olika, men det finns en arbetsgrupp på LiU som tittar på frågan. För några månader sedan var man väldigt negativ (framförallt juristerna), men i dagsläget vet vi inte hur LiU ställer sig. Inspelning är oavsett helt uteslutet, på grund av GDPR.
Det är givetvis svårt att tentorna förändras utan att föreläsningsinnehållet gör det (eller att det försämras). Det är just därför vissa tentor hålls på plats – kurserna är anpassade för det.
Gällande fusket så har antalet ärenden hos disciplinnämnden ökat med över 40% mellan 2019 och 2020 och den vanligaste orsaken är otillåtet samarbete.

Fråga (från M): Hur ser man på anonyma tentarättningar nuförtiden, vi upplever att det har lite försvunnit?
Svar: Anonyma tentor är ett krav som släppts på under distansarbetet – det har blivit väldigt krångligt och lärarna har redan stor arbetsbelastning. I vanliga fall är det ett krav för skriftlig salstentamen (inte t.ex. gruppuppgifter) men nu hålls inte kravet eftersom vi har så få skriftliga salstentamen. Det är ju också väldigt viktigt att rätt student får rätt resultat. Med detta sagt är det viktigt att som student vara observant för att man inte blir särbehandlad vid tentarättning.

Fråga: Vi upplever att tentarättningen tar längre tid nu, varför?
Svar: Inom 15 arbetsdagar ska tentorna vara rättade, administrerade och färdiga. Det stämmer nog att det tar längre tid nu, studievägledarna delar den bilden. Vi förstår att det är viktigt att få resultaten inrapporterade, men det är också en diskussion om prioriteringar. Examinatorer måste hinna både rätta tentor och förbereda en kvalitativ undervisning, och kan ibland prioritera det senare.
Fakulteten uppmanar examinatorer att de ska kommunicera om resultaten dröjer.
Vad gör man som student om det går mer än 15 arbetsdagar? Om man är bekväm med det kan man ta kontakt med examinatorn, annars kan man kontakta studierektor, annars får man kontakta någon i sin nämnd (t.ex. kan man inom M mejla stuts@maskinteknologsektionen.se).

Fråga (från M): I era riktlinjer står det att undervisning i första hand ska ske asynkront (https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus/studera-pa-distans?l=sv). Vi upplever att det inte efterlevs. Hur kommer detta sig? Vi undrar också varför ni önskar att undervisningen sker asynkront i första hand – många av våra studenter upplever att live (i kombination med efterinspelad) ökar motivationen.
Svar: Det känns inte aktuellt och är antagligen något som är gammalt. Det var ett bekymmer i hybridläget att man ska hinna hem mellan platsundervisning och hemmaundervisning, så det kan eventuellt komma därifrån. Fakulteten står inte bakom det i dagsläget.

Fråga (från M): I masterkurser är det väldigt många studenter från olika studentgrupper som sätts samman vilket gör att många inte känner varandra. Detta är ett särskilt stort problem på de fristående masterprogrammen (framförallt internationella studenter) som kanske inte hunnit lära känna varandra i samma utsträckning, vet hur det fungerar här etc. Ändå förekommer det i väldigt stor utsträckning att studenterna blir ombedda att sätta ihop arbetsgrupper själva, vilket är ett stort stressmoment och väldigt svårt då det ibland kan vara svårt att ha koll på vilka andra som läser kursen. Hur tänker ni kring det?
Svar: En bra fråga att ta upp i PPG-grupper (det har vi som sektion också gjort). Fakultetsledningen ska också ta upp det till studierektorerna – att man ska fundera över hur och när gruppindelning bör styras upp. Examinatorer vet sällan vad studenterna vill utan tänker att de gör det bästa för studenterna. 

Fråga: Hur ser man på helheten i kvalitet i t.ex. ett utbildningsprogram – om kvalitén förändras under distansläget, vad gör man åt det?
Svar: Nämnderna och Tekfak ser betydligt mindre än studenterna – det är vi studenter, tillsammans med lärare, som ser mest av verkligheten. Viktigt att studenter hjälper till med sitt perspektiv och signalerar när något når en “för dålig” nivå. Förhoppningsvis har vi lite “kvalitetskapital” att ta av, men det är nog ingen som tvivlar på att kvalitén förändras och försämras. Man tvingas anpassa sig till en lägstanivå för att nå lärandemålen men tullar på verktyg och kvalitet. Det finns säkert lite att fundera på på fakultetsnivå eller programnivå om man kan behöva ta igen saker längre fram – nu har ju distansläget pågått länge, längre än vad många trodde. Det är ett fortgående arbete som man måste göra tillsammans. 

Avslutningsvis vill fakultetsledningen framhålla att de uppskattar våra synpunkter och frågor. De ger deras åsikter tyngd och det ger dem goda underlag för att kunna förbättra saker i vår riktning.
Kämpa på!<3