Information angående riktlinjer för sektionsverksamhet & Rapport från SMART

Hejsan sektionen!

Här kommer lite information från Styret! I mejlet kommer först riktlinjer för nuvarande sektionsverksamhet med avseende på Covid-19 pandemin att presenteras, samt lite information från LinTek. Efter det följer en rapport från vad Styret tillsammans med andra maskinrelaterade sektionsstyrelser diskuterat på SMART i Göteborg.

Information in English regarding association activities with regards to the ongoing Covid-19 pandemic is presented at the end of this message.

Riktlinjer för sektionsverksamhet

Som ni alla säkert vet har vissa nya rekommendationer och restriktioner angående COVID-19 kommit den senaste månaden. På Maskinteknologsektionen ska alla event såklart följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samt LiUs restriktioner. Håll er uppdaterade på vad dessa gäller då de uppdateras kontinuerligt. 

Vad som kan vara bra att veta är att alla sektionens event klassas som privata sammankomster och att alla bokade lokaler på LiU klassas som uthyrda lokaler. Kårhusen håller fortsatt öppet men med ökade restriktioner. 

Stålis och TK kommer fortsätta att vara öppna som vanligt men det är viktigt att alla hjälps åt med att försöka undvika trängsel. 

För mer information:

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ (för information om event se verksamheter → evenemang och sammankomster)

LiU: https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv 

Studentlivet: https://studentlivet.se/ (information om Kårhusen med mera)

Vi i Styret hoppas precis som alla andra att detta ska vara över så snart som möjligt och att vi ändå ska kunna göra det bästa av situationen! Om ni har några frågor kan ni skicka dem till styret@maskinteknologsektionen.se. Vi kommer hålla oss uppdaterade angående framtida meddelanden från regeringen och LiU.

Information från LinTek

I Zenit på Campus Valla kommer det likt under hösten finnas möjlighet för drop-in Vaccinering. ​​De tider som finns att tillgå är Onsdag 16 februari kl. 15-18 samt Torsdag 7 april kl.15-18. LinTek undersöker även hur tenta-p påverkades med avseende på pandemin, för att svara på deras enkät följ den här länken.

Rapport från SMART


I höstas var Styret på SMART, vilket står för Sveriges MaskinRelaterade Teknologer som anordnades av M-styret, Ztyret och TD-styret på Chalmers i Göteborg. Under helgen deltog även maskinteknologer från KTH, LTH och LTU. Helgen bestod av diverse aktiviteter med syftet att växla lärdomar med varandra om hur maskinteknologer bedriver sin sektionsverksamhet landet över. En stor del av detta var diskussionspass då vi bland annat diskuterade alkoholkultur, uppöppning efter pandemin, psykisk ohälsa, jämlikhet, universitetens olika uppbyggnader samt våra postspecifika uppdrag.

Nedan följer mer specifikt vad som diskuterades under varje rubrik.

Psykisk ohälsa

Diskussionens mål var att undersöka hur man som styrelse kan stötta studenter eftersom allt fler unga vuxna lider av psykisk ohälsa. Vi diskuterade vilka faktorer i studentlivet som kan påverka detta. Som en del av diskussionerna kom vi fram till att det är viktigt att synliggöra de kontaktpersoner och kontaktnät, som t.ex. AMO och Studenthälsan, som finns så att studenter vet var de kan vända sig. Som styrelse är det inte vår uppgift att se över personliga problem men att se hur sektionen som helhet kan må bättre. 

Jämlikhet

Diskussionerna här kretsade kring hur lärosätena arbetar med jämlikhet på sina sektioner. Något som poängterades var hur viktigt det är att vi som styren frågar oss vilken kultur vi vill ha på sektionen. Vi pratade även om att arbete med normer och traditioner behöver vara löpande och att det är viktigare att folk känner sig trygga än att behålla traditioner i slutändan. 

Uppstart efter corona

Många av lärosätena har upplevt att det har uppstått ett stort informationsglapp mellan de som var sektionsaktiva innan och efter pandemin. Då många events behövde ställas in eller modifieras under distansläget har det varit svårt att veta hur saker brukar göras, och man har varit tvungen att kontakta företrädare flera år tillbaka för att gå grundläggande information. En del av de andra maskinstyrelsena hade inte heller några överlämningar med sina företrädare, vilket innebar att de var tvungna att lista ut mycket själva. Vi kom därför fram till att man måste styrka hur viktig överlämningarna är och att det är essentiellt att det alltid finns testamenten för alla poster och event som anordnas.

Vi diskuterade även mycket gällande de studenter som började sin utbildning under pandemin då de gått miste om mycket av den gemenskap som skapas i klasserna under det första året. Då detta är ett problem som finns på alla sektioner lyfte många att det borde föras vidare till studentkårerna och universitet för att gynna alla studenter. 

Det fanns även diskussioner gällande de saker som fungerade bättre under pandemin och vad som borde finnas kvar även under normalläget. Ett exempel på detta är att det inspelade kursmaterialet från distansläget fortfarande borde vara tillgängligt för de studenter som av någon anledning missar kursmoment på plats.

Universitetens olika uppbyggnader

Diskussionen handlade till största del om hur de olika sektionerna är kopplade till sina respektive studentkårer. Många av de andra lärosätenas sektioner är en del av sin studentkår vilket innebär att de har en väldigt stark anknytning till den. Många av dem har även högre krav på kårmedlemskap då man t.ex. behöver vara medlem för att komma in på kårhus och, i Chalmers fall, skriva tentor.

Diskussionen handlade även om vilka på sektionen som fick använda ovve. Anledningen till diskussionen var att man på Chalmers bara får använda ovve om man är sektions- eller kåraktiv. De har denna restriktionen då de inte vill att studenter ska bete sig illa när de har på sig sin ovve och på det sättet skada Chalmers. Alla andra närvarande universiteten tyckte dock att alla borde få använda det då man ska kunna känna att man tillhör en sektion/ett universitet utan någon större ansträngning eller krav på att vara aktiv.

Vi diskuterade även kort om hur vi rekryterar de olika förtroendeposterna och hur mottagningen av nya studenter skiljer sig mellan universiteten.

Alkoholkultur

Diskussionen började med att gå igenom den alkoholkultur som finns på sektionerna då vi bl.a. gick igenom vår alkoholpolicy. En stor del av diskussionen ägnades även åt att gå igenom de regler gällande alkohol som finns vid våra respektive mottagningar. Bland annat diskuterades nykterphaddrar då de inte finns på alla lärosäten samt hur vi gör för att göra det tydligt för NOLLAN att alkohol är valfritt.

Information in English with regards to the Covid-19 pandemic

As many of you know, the government issued new recommendations the past month regarding COVID-19. We at MTS will of course follow the recommendations from the Public Health Authority and LiU’s restrictions. It is important that you keep updated since the recommendations and restrictions will be renewed continuously. 

All activities within our association classify as private gatherings, and all rooms booked at LiU classify as rented rooms. The Student Union Houses (Kårallen, KK etc) will be kept open but with more restrictions. 

Stålis and TK will be kept open but it is important that we all make sure that it does not get too crowded. 

For more information:

The Public Health Authority: https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/ 

LiU: https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=en&sc=true 

We in the board of course hope that this will be over as soon as possible and that we all can make the best out of the situation! If you have any questions, please contact styret@maskinteknologsektionen.se.  

Information from LinTek

At Campus Valla it will once again be possible to get vaccinated this coming spring. The dates that are available are Wednesday 16th of February 15-18 as well as Thursday the 7th of April 15-18. LinTek is also investigating how the exam period was affected by the pandemic, to answer their survey follow this link.

Med vänliga hälsningar / Best regards,
Styret 21/22 genom InformationsChef Lukas