Frågestund med fakultetsledningen 2.0

Den 8/12 hölls en första frågestund med fakultetsledningen med anledning av distansläget (se anteckningar därifrån här)
Då tiden inte räckte till hölls en liknande frågestund den 8/2, där frågor som inte hanns med i december kunde ställas.  På mötet deltog en representant från Styret tillsammans med representanter för fakultetsledningen, LinTek och andra sektioner på Tekfak. Nedan följer de svar som mottogs, dock tolkade och nedskrivna av studenter som deltog på mötet. Observera att svaren är just egna tolkningar och att vi i Styret uppmuntrar er att hålla koll på LiU:s hemsida för uppdaterad information gällande distansläget. Kom också ihåg att svara på LiU:s temperaturmätare om distansläget senast fredag 19/2!

Temperaturmätare

LiU:s hemsida med information om Covid-19

Frågor och svar

Fråga: Region Östergötland släppte nyligen (när frågan skrevs) en plan med olika faser för vaccinering i regionen. Där bedöms vaccinering av “Övriga personer över 18 år” påbörjas i april, dvs när LiU planerar att påbörja P-nivå 3. Hur kommer fortskridningen av vaccineringen av LiU-studenter och medarbetare påverka lättnader av LiU:s pandeminivå?
Svar: LiU:s krisledningschef har sagt att vi nog kommer vara i P4 till 30:e juni. Det beror bland annat på en propå att statliga myndigheter ska jobba hemifrån så mycket som möjligt till och med 31 maj. Det beror också mycket på att man vill ha en planeringshorisont för både lärare och studenter. I slutet av nästa vecka (läs: kring 20:e feb) vill man komma med planeringsförutsättningar för t.ex. mottagningen, omtentor i augusti och andra delar av höstens verksamhet. Det kommer dock bli just en plan – saker kan förändras snabbt. Man vill ändå ha och ge en plan att förhålla sig till, även om det inte blir så sen. Krisledningen har tät kontakt med regionens smittskyddsenhet.

Fråga: För de elever som hade tänkt vara på orter utanför Linköping i sommar och har tentor att examinera i augusti kan det vara fördelaktigt att så tidigt som möjligt veta huruvida deras tentor är på plats eller inte för att kunna planera sina liv kring jobb och resor osv. Kan vi som studenter förvänta oss en fast deadline om när sådant beslut tas, i sådana fall när?
Svar: Riktlinjerna gällande tentamen gäller egentligen i princip fram till september (dvs att samma kurser som tidigare kommer fortsätta gå i sal). Man kan kanske öka på antalet platstentamen något, men det förutsätter ju att viruset hämmas tills dess. TekFak har skickat med studenternas planeringsbehov till krisledningen och de ska ha det i åtanke. Beslut ska komma långt innan sommaren, förhoppningsvis i närtid.

Fråga: Arbetsmarknaden kommer kanske inte vara lika öppen som tidigare under de nästkommande anställningsperioderna. Är detta något ni också ser som troligt och kommer ni då hjälpa studenter genom att exempelvis öka antalet doktorandtjänster?
Svar: Det är möjligt att det om arbetsmarknaden stämmer. Doktorandtjänster styrs av den finansiering universitetet får för forskning och de har inte mer pengar än vanligt där, snarare tvärtom då t.ex. stiftelser drar ner forskningsbidrag.

Fråga: För att sektionerna ska ha möjlighet att planera höstens mottagning skulle vi ganska snart behöva veta ungefär hur LiU bedömer att augusti/höstterminen kommer se ut: Hur mycket undervisning förväntas vara på campus under hösten?
Svar: Man håller på och kollar på detta just nu och hoppas komma med mer information runt den 20:e februari. Målsättningen är förstås att kunna vara på plats (om än i mindre grupper) – kanske att man kan vara tillbaka i läget med lektioner men inte stora föreläsningar. Vi kommer nog inte hamna i P1 till höstterminen, men troligen inte vara kvar i P4 heller.
Studievägledningen har kallat till mottagningsmöte 15:e april med reflektion kring förra höstens mottagning och den kommande. Ett utgångsläge kan kanske vara att mottagningen kommer bli lik den som var i höst, med en bonus om man kan ha fler fysiska event.

Fråga: Har examinatorer skyldighet att ordna distans-alternativ till obligatoriska moment som hålls på plats? En del studenter upplever en generell otrygghet med moment på campus eller dylikt, samt att studenter som blir sjuka eller är i riskgrupp inte alltid vet om det finns andra alternativ (och går därför med symptom).
Svar: Nej, det finns ingen sådan skyldighet. De moment som går på campus är på campus just för att de måste vara fysiska för att kunna uppfylla lärandemålen. Det som kan göras är att erbjuda extratillfällen med väldigt få deltagare eller att låta personen vänta till nästa år. Det finns ett dokument där moment delas in efter nödvändighet i att hållas på campus. Även om examinatorerna inte har någon skyldighet i detta kan man alltid ställa frågan till dem och be dem att hitta lösningar. 

Fråga: Är det tillåtet för föreläsare att spela in Zoom-föreläsningar? I våras gjorde en del föreläsare detta, vilket många studenter uppskattade, men nu har vi fått höra att det bryter mot LiUs GDPR-policy.
Svar: Fakulteten känner inte igen att det skulle vara förbjudet. Det är förbjudet för studenter att spela in utan särskild tillåtelse. Föreläsare får spela in sig själva, men om andra interagerar kan man behöva fråga om lov eller liknande. Många studenter uppskattar inspelade föreläsningar, så om studenterna är okej med det och det hamnar i det stängda kursrummet på Lisam borde det kunna vara önskvärt, men det är inte en helt enkel fråga. Om inte studenterna spelas in, utan bara föreläsaren, är det absolut inga problem att publicera filmerna. Man kan ju t.ex. stänga av inspelningen vid frågor. 

Fråga: Kommer stolarna i Studenthuset att ställas tillbaka under våren?
Svar: Nej, troligen inte. Vi ska ju egentligen inte vara på campus. Det här blev en nödlösning när det var väldigt många studenter på plats och nära varandra. Det kanske kommer fler stolar om situationen lättas. 

Fråga: Hur bestäms det om en tenta bör vara på distans eller inte? Tidigare har det förekommit att examinatorer bytt till distanstenta efter förfrågan från studenter, men i andra fall har examinatorn inte gjort det. Ligger det helt i examinatorns händer eller hur mycket styrs det uppifrån?
Svar: De flesta lärare önskar att de tentor som har haft salstentamen tidigare under pandemin ska fortsätta få ha det, och det beror på rättssäkerheten och kursens utformning. Inför mars kan man räkna med att t.ex. mattetentor, språkkurser och enklare kurser i ekonomi/redovisning på andra fakulteter går på plats. Maximalt antal sittplatser, som är betydligt färre än normalt, tas fram i samråd med lokalt smittskydd.
Det är inte upp till enskild examinator att gå emot det som står i kursplanen utan det är dekanen som måste fatta sådana beslut.
Inför mars är LiU bättre förberedda så det ska förhoppningsvis bli färre ändringar än tidigare. Dock måste man ibland ha flera tentatillfällen för stora kurser som går på plats, vilket gör att många tentadagar krävs, så studenterna bör återigen förbereda sig på söndagstentor.

Fråga: Studenter styrs av sin ekonomi. Hur ställer ni er till scenariot där en student behöver delta på ett obligatorisk moment för att nå HP för CSN gränsen, men har milda förkylningssymptom. Finns det stöd att få från universitet ifall studenten inte hinner testa sig eller får ett negativt svar efter att momentet redan utförts? Hur fungerar det för de som har nedsatt immunförsvar och därmed inte bör besöka campus alls?
Svar: Studenter kan vända sig till studievägledarna för att diskutera sin situation och få hjälp. Man ska också anmäla sig till försäkringskassan om man är sjuk – tips till alla att kolla upp sådana förfaranden. CSN ska kunna beakta särskilda situationer enligt sitt regelverk. Frågan ligger egentligen hos dem snarare än hos universitetet, men universitetet vill såklart hjälpa till med vad de kan.

Fråga (från M): Vi upplever att våra studenters utbildning blir lidande av att vissa examinatorer inte har bra koll på digitala verktyg och att hålla kurser på distans. Vad finns för stöd kring digital undervisning och finns det tillräckligt med resurser för examinatorer?
Svar: Det finns mycket stöd från Didacticum, de gör ett bra jobb och erbjuder mycket hjälp och material. Man kan dock inte tvinga lärarna att använda det. Lärarna är hårt belastade och har olika möjlighet att engagera sig i frågan. Det varierar också från utbildning till utbildning hur väl den lämpar sig för att genomföras på distans. 
Det kommer vara en pedagogikdag snart med föreläsningar och inspiration.Dekanen ska också ta vidare frågan till studierektorer. Dekanen ska också lyfta att studenter önskar en liknande struktur från kurs till kurs gällande informationsspridning och hantering av Zoom-länkar.

Fråga (från M): Många av våra studenter upplever att kvalitén på utbildningen har blivit sämre i och med distansläget samtidigt som en lösning från många examinatorer för att minska fusk är att göra tentorna svårare/annorlunda. Vad har fakultetsledningen gjort för att göra tentorna mer pålitliga vad gäller fusk och identifikation? Hur ser man på övervakning till exempel?
Svar: Det pågår en diskussion inom LiU och med andra lärosäten gällande övervakning i relation till GDPR och personlig integritet med mera. Olika lärosäten och jurister tycker olika, men det finns en arbetsgrupp på LiU som tittar på frågan. För några månader sedan var man väldigt negativ (framförallt juristerna), men i dagsläget vet vi inte hur LiU ställer sig. Inspelning är oavsett helt uteslutet, på grund av GDPR.
Det är givetvis svårt att tentorna förändras utan att föreläsningsinnehållet gör det (eller att det försämras). Det är just därför vissa tentor hålls på plats – kurserna är anpassade för det.
Gällande fusket så har antalet ärenden hos disciplinnämnden ökat med över 40% mellan 2019 och 2020 och den vanligaste orsaken är otillåtet samarbete.

Fråga (från M): Hur ser man på anonyma tentarättningar nuförtiden, vi upplever att det har lite försvunnit?
Svar: Anonyma tentor är ett krav som släppts på under distansarbetet – det har blivit väldigt krångligt och lärarna har redan stor arbetsbelastning. I vanliga fall är det ett krav för skriftlig salstentamen (inte t.ex. gruppuppgifter) men nu hålls inte kravet eftersom vi har så få skriftliga salstentamen. Det är ju också väldigt viktigt att rätt student får rätt resultat. Med detta sagt är det viktigt att som student vara observant för att man inte blir särbehandlad vid tentarättning.

Fråga: Vi upplever att tentarättningen tar längre tid nu, varför?
Svar: Inom 15 arbetsdagar ska tentorna vara rättade, administrerade och färdiga. Det stämmer nog att det tar längre tid nu, studievägledarna delar den bilden. Vi förstår att det är viktigt att få resultaten inrapporterade, men det är också en diskussion om prioriteringar. Examinatorer måste hinna både rätta tentor och förbereda en kvalitativ undervisning, och kan ibland prioritera det senare.
Fakulteten uppmanar examinatorer att de ska kommunicera om resultaten dröjer.
Vad gör man som student om det går mer än 15 arbetsdagar? Om man är bekväm med det kan man ta kontakt med examinatorn, annars kan man kontakta studierektor, annars får man kontakta någon i sin nämnd (t.ex. kan man inom M mejla stuts@maskinteknologsektionen.se).

Fråga (från M): I era riktlinjer står det att undervisning i första hand ska ske asynkront (https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus/studera-pa-distans?l=sv). Vi upplever att det inte efterlevs. Hur kommer detta sig? Vi undrar också varför ni önskar att undervisningen sker asynkront i första hand – många av våra studenter upplever att live (i kombination med efterinspelad) ökar motivationen.
Svar: Det känns inte aktuellt och är antagligen något som är gammalt. Det var ett bekymmer i hybridläget att man ska hinna hem mellan platsundervisning och hemmaundervisning, så det kan eventuellt komma därifrån. Fakulteten står inte bakom det i dagsläget.

Fråga (från M): I masterkurser är det väldigt många studenter från olika studentgrupper som sätts samman vilket gör att många inte känner varandra. Detta är ett särskilt stort problem på de fristående masterprogrammen (framförallt internationella studenter) som kanske inte hunnit lära känna varandra i samma utsträckning, vet hur det fungerar här etc. Ändå förekommer det i väldigt stor utsträckning att studenterna blir ombedda att sätta ihop arbetsgrupper själva, vilket är ett stort stressmoment och väldigt svårt då det ibland kan vara svårt att ha koll på vilka andra som läser kursen. Hur tänker ni kring det?
Svar: En bra fråga att ta upp i PPG-grupper (det har vi som sektion också gjort). Fakultetsledningen ska också ta upp det till studierektorerna – att man ska fundera över hur och när gruppindelning bör styras upp. Examinatorer vet sällan vad studenterna vill utan tänker att de gör det bästa för studenterna. 

Fråga: Hur ser man på helheten i kvalitet i t.ex. ett utbildningsprogram – om kvalitén förändras under distansläget, vad gör man åt det?
Svar: Nämnderna och Tekfak ser betydligt mindre än studenterna – det är vi studenter, tillsammans med lärare, som ser mest av verkligheten. Viktigt att studenter hjälper till med sitt perspektiv och signalerar när något når en “för dålig” nivå. Förhoppningsvis har vi lite “kvalitetskapital” att ta av, men det är nog ingen som tvivlar på att kvalitén förändras och försämras. Man tvingas anpassa sig till en lägstanivå för att nå lärandemålen men tullar på verktyg och kvalitet. Det finns säkert lite att fundera på på fakultetsnivå eller programnivå om man kan behöva ta igen saker längre fram – nu har ju distansläget pågått länge, längre än vad många trodde. Det är ett fortgående arbete som man måste göra tillsammans. 

Avslutningsvis vill fakultetsledningen framhålla att de uppskattar våra synpunkter och frågor. De ger deras åsikter tyngd och det ger dem goda underlag för att kunna förbättra saker i vår riktning.
Kämpa på!<3

Frågestund med fakultetsledningen

Frågestund med fakultetsledningen

Innan jul skickades det ut en enkät till alla sektionsmedlemmar där ni uppmanades svara på frågor om hur vi studenter påverkas av hybridläget. Stort tack till alla som medverkade! Om ni vill ta del av enkätresultatet kan ni mejla stuts@maskinteknologsektionen.se.

Några av de frågor som ni skickade in i enkäten togs upp på ett möte med fakultetsledningen den 8/12. På mötet deltog tre från Styret tillsammans med representanter för fakultetsledningen, LinTek och andra sektioner på Tekfak. Nedan följer de svar som mottogs, dock tolkade och nedskrivna av oss som deltog på mötet. Observera att svaren är just egna tolkningar och att vi uppmuntrar er att hålla koll på LiU:s hemsida för uppdaterad information. Det kan även vara bra att kolla på institutionernas hemsidor, till exempel har MAI ibland information om kommande tentor på sin hemsida. Sist men inte minst – kom ihåg att hålla koll på era tentor i Studentportalen/LiU-appen. 

LiU:s hemsida med information om Covid-19: https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv 

MAI:s hemsida:
https://old.liu.se/mai/und?l=sv 

Frågor och svar

Fråga: Hur ser man på att examinationsmoment hålls fysiskt på skolan utan alternativ till att få genomföras på distans? Problematiskt (sett till CSN, spärrkurser med mera) att missa en tenta pga symptom, vilket gör att risken finns att studenter medverkar trots symptom.

Svar: Det är en svår fråga där olika intressen står emot varandra. Vad som har gällt har varierat. Det är viktigt både att säkra rättssäkerhet för examinationen och att det sker under smittsäkra former. Det planeras för att köra väldigt lite tentor i sal i januari (blir framförallt grundläggande MAI-tentor där man haft stora problem). Antalet platser har dragits ner för att säkra smittskydd. Man har haft diskussion om detta med smittskyddet på Region Östergötland där man också försökt göra det säkrare i januari genom att rätta till misstag som gjorts tidigare. Att inte ha både sal och distans handlar dels om att säkra jämförbarhet dels om att lärare är under hård press och det kan vara för för dem krävande att göra flera olika examinationer. Examination i sal omfattas inte av 8-personers-regeln.

Fråga: Vart vänder sig en som student om en missar tentor pga symptom och det får konsekvenser som t.ex. spärrning, uteblivet CSN?

Svar: Finns inte riktigt några rutiner kring detta hos LiU- kåren driver på för förändring i det. Det man kan göra är att höra av sig till studievägledningen. Gällande CSN är det nog bäst att höra av sig till CSN, LiU har inte full koll på reglementet där. Om en behöver sjukintyg till CSN kan man prata med kansliet. 

Fråga: Vissa utbildningar kräver att man har tillgång till bland annat Adobe-programmen för att klara studierna. Det finns ju datorsalar på campus men om en med anledning av Covid inte får/är bekväm med att gå till datorsalarna utelämnas en åt fjärrstyrning av skolans datorer och det har inte alltid fungerat väl. Finns det möjlighet att universitet kan erbjuda så en kan få ha programmet gratis på sin egna dator då det är en stor månadskostnad att själv stå för? 

Svar: Det är tyvärr fjärrstyrning som gäller, i de fall som detta är tillåtet enligt licenser. Det skulle bli väldigt dyrt om universitetet skulle betala licenser för enskilda studenter. 

Fråga: Hur ska en student gå till väga om man befinner sig i riskgrupp/bor med någon i riskgrupp och samtidigt har campusförlagd undervisning?

Svar: Det är svårt att svara på men en kan höra av sig till sin examinator om så är fallet. Det kan gå att lösa med att enskilda studenter är med på distans. Examinatorn behöver avgöra om det fungerar med lärandemålen. Detta, och även att ordna eventuellt ordna extra tillfällen, är resurskrävande för lärarna.

Fråga: Vad är den bakomliggande förklaringen till att vi är på pandeminivå 4 i dagsläget och inte nivå 5? Distansläge nämns inte förrän pandeminivå 5 men många studenter upplever att vi är mer i distansläge än normalläge och där har också frågan uppkommit varför campus fortfarande är öppet och har stor rörelse av människor trots pandeminivå 4? Det känns också svårt att t.ex. inte får träffa hela familjen i jul medan man fortfarande har undervisning på campus som är obligatorisk…

Svar: Nivå 4 och 5 är ganska jämna, i våras hade vi nivå 5. Det är lite skillnad i att man som lärare inte behöver be om dispens för att vara på campus för t.e.x visa examinerande moment. 

Fråga: Budskapet till studenterna på LiUs hemsida är att tid och plats för tentamina kan komma att ändras med kort varsel, men kan tentamen ändras också från distans till att vara på plats?

Svar: Anledningen till ändringar är framförallt att om en kurs har många tentander krävs flera tentatillfällen. Håll koll på dina tentor, men det är troligare att de flyttas från sal till distans än tvärtom. Vidare är det främst tentorna som är i sal som kan beröras av schema-/platsändringar. Efter att tentaanmälan har öppnas kommer inga ändringar att ske utan att det kommer väldigt tydlig information till anmälda studenter. 

Fråga: Går det att införa någon instans att överklaga examinatorers beslut att genomföra undervisningen på plats? Det skulle kunna vara ett bra stöd. Nu ligger mycket makt hos examinatorerna, och innan det nuvarande “hårdare” läget så ville en del examinatorer hålla föreläsningar på plats trots att den lika gärna hade kunnat bedrivas på distans. 

Svar: Situationen beror på hybridläget och är en komplex fråga. Examinatorn har faktiskt väldigt mycket makt att utforma examinationen och det gör den på uppdrag direkt från riksdag/regering inom ramen för kursen. Om ett viss moment krävs för att säkerställa  examination och momentet kan genomföras så att restriktionerna efterföljs, är det upp till examinatorn att bestämma att ha momentet på plats. Det har varit en väldigt olika hantering av examinatorer  gällande föreläsningar och lektioner vilket är problematiskt. Fakultetsledningen har skickat ut instruktioner till prefekterna (de som leder lärarna), där de beskriver vad som är nödvändiga moment, absolut nödvändiga momen och inte nödvändigt att ha på campus vilket förhoppningsvis ska göra det tydligare och jämlikare.  Idag finns ingen sådan instans som du nämner, det man kan göra är att höra av sig till LinTek eller MD-nämnden, förslagsvis genom sina studeranderepresentanter/utbildningsutskott/sektionsstyrelse eller liknande.

Fråga: Hur ska doktorandernas säkerhet säkerställas i situationer där de undervisar campusförlagda aktiviteter, främst vad gäller labbar där man måste vara nära varandra? Det finns i vissa labbsalar skydd mellan studenterna men inte mellan student och lärare. En måste ofta röra samma tangentbord, datormus osv för att genomföra undervisningen på ett bra sätt men dessa städas inte alls av städpersonalen och det finns inte tillgång till handsprit i salarna. 

Svar: Denna fråga gäller både studenter och de lärare som deltar. Som nämnt är det institutionerna som bär ansvar för arbetsmiljön och de gör vad de kan. Finns idag inget riktigt bra svar på frågan, men det har lyfts på krisledningen och varit uppe på diskussion. Handsprit finns inte eftersom det finns tillgång till tvål och vatten och eftersom det är svårt att förvara pga brandfara, med mera. 

Fråga (från M): Utifrån den enkät som vi har skickat ut till våra studenter framgår det att det finns ett väldigt lågt förtroende för LiU:s krisledning och att många upplever att dom inte får tillräcklig information om LiU:s beslut kring corona, samt att den informationen som kommer är otydlig. Vi tror att mycket grundar sig i att allt skrivs på hemsidan, vilket inte är det naturliga forum som studenterna letar information i, det är istället t.ex. sociala medier, lisam och mail. Anser ni själva att ni når ut till studenterna på ett bra sätt? Hur ser er kommunikationsstrategi ut?

Svar: En del av informationsspridningen är den här frågestunden. Informationssträckan är väldigt stor och det finns många beslut tillgängliga på hemsidan vilket kan leda till förvirring. Det vore önskvärt att anpassa informationen på hemsidan till olika intressenter och kanske också att nå ut till studenterna med andra sätt: direkt mail, Lisam, sociala medier… 

Fråga (från M): 81% av våra studenter uppger att dom mår sämre av distansläget. Det är också många som upplever att deras examinatorer har en negativ inställning, vilket givetvis smittar av sig. På vilket sätt arbetar LiU:s krisledning med det psykosociala omhändertagandet av både medarbetare och studenter? (Hur arbetar ni med att säkerställa ergonomi och arbetsmiljö?)

Svar: Examinatorernas välmående handlar om arbetsmiljö  och det är institutionerna som ansvarar för det. För studenterna skickade de ut signaler att alla studenter oavsett program och årskurs skulle få ha moment på campus, men det ändrades sedan väldigt drastiskt. Det är ju svårt att uppmuntra till sociala aktiviteter. Kår och universitet får försöka hitta lösningar som fungerar både för examinatorer och studenter. I början var det ettan som prioriterades i detta. Vidare jobbar studievägledningen med detta. Och frågor kring pandemin och välmående kommer också att tas upp i nästa omgång av Evaluate.

Bönchili deluxe

infu kokbok logga (melker 2)_Rityta 1

Chiligryta

En het chiligryta för kyliga dagar

25 minuter

15 ingredienser

4 portioner 

806F7963-8956-4B9D-9938-EBDF527F9709

Gör så här

 1. Koka riset enligt anvisningar.
 2. Hacka löken, vitlöken, röda pepparn och paprikan.
 3. Bryn dem lätt i oljan på medelhög värme, rör om under tiden. Tillsätt spiskummin, paprikapulver, honung och tomatpuré. 
 4. Häll i krossade tomaterna och soya. Smaka av med salt peppar och chilipulver/flakes. 
 5. Skölj bönorna och vänd ner dem. Låt småputtra i 15 min tillsammans med grönsakstärningen. 
 6. Servera med ris eller bröd och creme fraiche.

Ingredienser

3 dl basmatiris 
1 st gul lök
2 vitlöksklyftor 
1 gul paprika
1/2 röd peppar 

3 msk olivolja 
1tsk paprikapulver 
1tsk spiskummin
1 msk flytande honung 
4 msk tomatpuré

400g krossade tomater
1 msk soya
2 paket bönor
1 tärning grönsaksbuljong 

salt peppar
chilipulver/flakes

Fulsittnings-wrap

infu kokbok logga (melker 2)_Rityta 1

Fulsittningswrap

Saknar du att gå på fulsittning med ovve och gyckel? För att återskapa känslan hemma kan du nu laga EMMA:s klassiska fulsittningswrap. 

15 minuter

9 ingredienser

x portioner 

fulsittning-Tilde-Sundin-l-Tryck-Layout-EMMA

Gör så här

 1. Koka matveten efter anvisningarna på förpackningen.
 2. Stek kikärtorna på hög värme med olja och föredragen mängd spiskummin och salt för smak. När de rostat några minuter tillsätt hackad vitlök av valfri mängd.
 3. Hacka de soltorkade tomaterna, finfördela fetaosten och pressa vitlök. Blanda ihop med yoghurten, salta och peppra efter smak. Även syra i form av citruskoncentrat piffar upp röran lite extra.
 4. Sammansätt i ett tortillabröd. Här får man själv portionera hur mycket man föredrar av de olika tillbehören i sin egen wrap.
 5. Ät och njut! EMMA rekommenderar en(flera) delicatoboll som passande efterrätt.

Ingredienser

Matvete
Några nävar kikärtor
Olja du föredrar
(förslagsvis en det är tänkt man kan äta)
Spiskummin
Salt
Vitlök
En näve turkisk yoghurt
En handfull fetaost
Soltorkade tomater
Peppar
Tortillabröd

Pasta a la Morotsås

infu kokbok logga (melker 2)_Rityta 1

Pasta á la Morotsås

En god morotssås som lyfter en vanlig pasta till en fenomenal pasta!

30 minuter

 12 ingredienser

4 portioner 

pasta morotsås - Robert Lundberg

Gör så här

 1. Skala och riv morötterna.
 2. Finhacka lök och vitlök.
 3. Fräs lök och vitlök i en stor kastrull/gryta med olivolja ett par minuter tills de är mjuka.
 4. Häll sedan i resterande ingredienser.
 5. Skölj ur krossade tomat burkarna med vatten och häll i kastrullen så att ingen tomat blir slösad.
 6. Låt puttra på låg värme i minst 20-25 minuter men helst längre.
 7. Koka pasta till och njut

Ingredienser

Olivolja
Morot (färsk) 500 g
Lök 1 st
Vitlök 2 st
Krossade Tomater 2 st 400 g burkar
Vatten
Tomatpure 2 msk
Creme fraiche 2 dl (funkar jättebra med vegansk creme fraiche)
Grönsaksbuljong 1 tärning
Balsamico eller Sojasås
Lagom mkt Oregano
Lagom mkt Basilika
Lagom mkt Salt & Peppar

Snabb-carbonara

infu kokbok logga (melker 2)_Rityta 1

Snabb-carbonara

Du hinner knappt plocka fram ingredienserna innan denna supersnabba carbonara ligger på såväl tallrik som i lunchlåda. Går självfallet även att göra vegetarisk. 

15 minuter

15 ingredienser

1-2 portioner 

Screenshot-2020-12-05-at-14.54.11

Gör så här

 1. Placera stekpanna på spisen i sällskap av en lock-bestyckad kastrull med saltat vatten.
 2. Slå på värmen.
 3. Klipp upp baconpaketet och dela köttet i halvstora bitar med samma sax.
 4. Klipp direkt ned i stekpannan.
 5. Stek baconet lagom krispigt och placera pastan i det kokande vattnet, med koktid enligt instruktion på paketet.
 6. Häll ut vattnet men låt den färdigkokta pastan ligga kvar i kastrullen och fyll därefter på med det stekta köttet.
 7. Slå i lite grädde och knäck ägget över kött- och pastabladningen.
 8. Rör med en gaffel eller sked och gör detta tills önskad krämighet uppnås.
 9. Rör mycket snabbt eller vänta några minuter för att förhindra att ägget koagulerar.
 10. Häll upp i matlåda och toppa med grovmalen svartpeppar.
 11. Är givetvis godast att äta direkt, men med lite extra grädde blir resultatet krämigt även efter ett ärevarv i micron dagen efter.

Ingredienser

Ett paket bacon (alt fejkon) 
Pasta efter tycke och smak
Ett ägg
Eventuellt grädde
Salt och peppar

PubM:s Mozarellapizza

infu kokbok logga (melker 2)_Rityta 1

PubM:s Mozarellapizza

Det vi alla längtat efter. PubM delar receptet till sin rykande goda mozarellapizza – som du nu själv kan baka hemma.

2 h 20 minuter

12 ingredienser

4 portioner 

Skärmbild (184)

Gör så här

 1. Blanda ihop ingredienserna för degen
 2. Låt jäsa i 2h
 3. Dela upp i 4 lika stora delar och kavla ut
 4. På med tomatsåsen, parmesanen och mozzarellan
 5. Grädda i ugnen på hög värme tills den är fin
 6. Ta ut, toppa med basilika och balsamicoIngredienser

Pizzadeg:

250 g mjöl

½  pkt torrjäst

½ tsk salt

1 ½ – 2 ml ljummet vatten

 

Tomatsås:

400 g krossade tomater

2 klyftor vitlök

½ msk basilika

½ tsk socker

½ tsk oregano

salt och peppar

balsamico efter smak

 

Topping:

2 pkt mozzarella

1 kruka basilika

Balsamicocreme

toppa med Parmesan

Exciting things are happening – Join the Journey

Apply for Scania Student Intro already today!

With Scania Student Intro, you get an unique insight into the world of Scania, an innovative and world-leading provider of transport solutions. This programme is aimed for master students with an ongoing MSc in Engineering or Systems Science.

The application period is 26 October – 29 November.

Read more and apply now at: 
https://www.scania.com/group/en/home/career/students-and-graduates/student-intro.html