Utbildningsbevakning

Välkommen till sidan som handlar om maskinsektionens utbildningsbevakning! Nedan kan du se alla oss som jobbar med utbildningsbevakning och under det kan du läsa våran intervju med Mikael Axin som är ordförande i programnämnden för maskinteknik och design på LiU!

Ordförande M-UtU
Max Leidelöf
 

Kandidatansvarig M
Malte Stenberg
 

Kandidatansvarig DPU
David Hägglund
 
 
Kandidatansvarig EMM
Andrea Willner
kana.emm@maskinteknologsektionen.se
 
 
Informationsansvarig
Anna Larsson
info.mutu@maskinteknologsektionen.se
 
 
Eventansvarig
Edvin Öhman
event.mutu@maskinteknologsektionen.se
 
 

Gyllene Skiftnyckeln

Nu är det dags att utse årets vinnare av Gyllene Skiftnyckeln!

Gyllene skiftnyckeln är Maskinteknologsektionens alldeles egna pedagogiska pris. Nu har du chansen att nominera en examinator, lektionsledare eller labbhandledare som du tycker gör det lilla extra. Kanske har personen ett pedagogiskt sätt att förklara problem? Eller kanske har personen tagit fram bra hjälpmedel till studenterna?

Oavsett anledning, passa på att nominera den person som du tycker förtjänar att vinna Gyllene skiftnyckeln. Vinnaren hedras med ett vandringspris och blir också sektionens nominering till LinTeks pedagogiska pris Gyllene moroten. Läs mer om Gyllene moroten här. Sista dag att skicka in nomineringar är 24/2. 

Skicka in din nominering idag!

Länk till nominerings formuläret:
https://forms.gle/jjnN8UQ436KGC4rj8

The Golden Wrench

Now it’s time to decide this year’s winner of the Golden Wrench!

The Golden Wrench is Maskinteknologsektionens very own educational prize. Now you have the chance to nominate an examiner, lecturer or teacher who you think goes the extra mile. Maybe the person has an educational way of explaining problems? Or maybe it’s a person who has developed good aids for the students?

Whatever the reason, take the opportunity to nominate the person you think deserves to win the Golden Wrench. The winner is honored with a prize and also becomes the section’s nomination for LinTek’s educational prize the Golden Carrot. Read more about the Golden carrot hereThe last day to submit nominations is 24/2.

Send in your nomination today!

Link to the nomination form:
https://forms.gle/C6Dvq3eZUYMAsqfc9

 

Intervju med Mikael Axin 


  1. Vem är du och vad har du för roll på universitet? 

Jag heter Mikael Axin och är ordförande i programnämnden för maskinteknik  och design. Nämnden är ansvarig för alla program inom maskinsektionen, och  sen har vi även högskoleingenjörerna i maskinteknik och byggteknik samt tre  program på Malmsten. Jag är också lärare för speciellt M och DPU, och då brukar jag träffa M-arna i termin 1 samt DPU och M i termin 5. Sedan är jag  även ansvarig för kandidat-exjobbet för DPU i termin 6. 

  1. Kan du förklara lite om hur MD-nämnden och PPG fungerar och vilka som  sitter med? 

Ja, jag ska göra ett försök! I MD-nämnden tas alla beslut kopplade till alla  program som är i nämnden. Det kan handla om till exempel kursplaner,  äskanden från sektionen, kvalitetsrapporter som efterfrågas av  universitetskanslersämbetet som är tillsynsmyndighet för alla universitet. I  nämnden sitter lärarrepresentanter, näringslivsrepresentanter och  studentrepresentanter samt tjänstemän såsom studievägledare och  utbildningsledare. Under nämnden finns programplanegrupper eller PPG som  vi säger, och dessa arbetar operativt med respektive program. De här  grupperna består av lärare i programmet och studentrepresentanter. De  bereder olika ärenden som nämnden sedan ska ta beslut om. Det kan till  exempel gälla vilka kurser som ska vara med i programmet och vad dessa  kurser ska innehålla, vilka masterprofiler vi ska erbjuda och vilka kurser som  ska vara valbara respektive obligatoriska. Så ganska mycket saker som har  mer direkt påverkan på studenterna.

  1. Varför görs kursutvärdering och varför är det viktigt med hög närvaro på  kursutvärderingarna? 

Jag tänker såhär, att både lärare och studenter vill att kurserna på  programmet ska vara så bra som möjligt, och ett ganska effektivt sätt för oss  lärare att göra förbättringar i enstaka kurser är att vi lärare får återkoppling från er studenter. Dels om vad som funkar bra så vi vet vad vi inte ska ändra  på, men speciellt kanske vad som kan göras bättre. Det är på något sätt ett  samspel det här mellan universitet och studenterna, och det är viktigt med hög  närvaro för att sammanställningarna som görs ska spegla alla studenters  åsikter och inte bara ett fåtals. 

  1. Vad sker när du får in kursutvärderingarna? 

Jag skulle vilja börja med att säga att den viktigaste mottagaren av  kursutvärderingarna är examinatorn som får jättebra underlag för att se vilka  förändringar som är viktigast att göra i en enskild kurs. Men i min roll som  nämndordförande får jag alla utvärderingar som genomförs på alla program  kopplade till nämnden, så det är M-sektionen där de flesta programmen finns,  men även Ling-sektionen, N-sektionen i Norrköping och Malmstens. Så när jag  får kursutvärderingarna läser jag igenom allihopa och får då en överblick av  vad som verkar fungerar bra och vad som verkar fungera sämre. Om det  framkommer något som är alarmerande eller väldigt tokigt agerar jag på det  och kontaktar berörda personer och försöker kolla upp det så fort som möjligt.  Det är inte superofta som det kommer fram något jättealarmerande utan det  har ofta kommit tidigare i så fall. Sedan i respektive PPG berättar  studentrepresentanterna om vilka kursvärderingar som genomförts och  resultatet av dessa. Sedan har man en diskussion i PPG och problematiska  kurser följs upp medan goda exempel sprids vidare via lärarrepresentanter ut  till respektive avdelning för att lära av de som gör bra saker – hur kan vi göra  det i fler kurser? 

  1. Kan du ge exempel på vilka förändringar som skett till följd av  kursutvärderingar? 

Absolut, det kan jag göra! Jag skulle säga att det hela tiden sker mindre  förändringar i respektive kurs som tar avstamp i kursutvärderingarna som  studenterna gör. Som lärare kanske man testar ett nytt moment och efter input från studenterna får man göra det lite bättre till nästa gång. Över tid  driver den här inputen från er studenter kvaliteten på programmet så att vi  hela tiden kan göra saker lite bättre år från år. Exempel på några större  förändringar som skett på senare tid till följd av studenternas  kursutvärderingar – ett på M, ett på DPU och ett på EMM: 

På M har det i många år varit ganska tungt i termin 3, man har haft  flervariabelanalysen och hållfasthetsläran samtidigt, och studenterna har  påpekat att det vore väldigt bra om någon av dessa kan flyttas för att minska  arbetsbelastningen. Nu har vi gjort det så att de som kommer till årskurs 2  nästa år inte kommer läsa de här kurserna samtidigt, vilket vi hoppas kommer  bli bättre än det varit förut. 

På DPU har man inför kandidatprojekten i termin 6 tidigare om åren fått ange  vilka intressen man har, men inte se vilka projekt som finns förrän vid  kursstart. Vilket projekt man får har då i ganska stor utsträckning slumpats  fram. Många studenter blir jättenöjda ändå men det har alltid funnits vissa  studenter som uttryckt missnöje med sitt projekt. För två år sedan införde vi  då en enkät så att studenterna innan kursstart fick ange vilka projekt man  tyckte verkade mest intressanta, och sedan försökte vi lärare pussla ihop så  att man fick något projekt man var sugen på. Vi har sett att det är betydligt  färre studenter som hör av sig och är missnöjd med sitt projekt utan man är  generellt sett mer taggad när kursen drar igång. 

På EMM har vi tagit bort en kurs i termin 1 som över tid inte funkat superbra  och studenterna har gett uttryck för att den kanske inte är superrelevant för  programmet, så de som går i årskurs 1 nu och ska börja termin 2 till våren  kommer nu få en annan kurs istället som fokuserar på elproduktion vilket vi  tror är helt rätt i tiden just nu. 

  1. Påverkar kursutvärderingen min utbildning eller bara framtida studenter som  kommer läsa kursen? 

Jag skulle säga att en bra genomförd kursutvärdering påverkar både den egna  utbildningen men även framtida studenter som kommer läsa kursen efter er.  Att den påverkar framtida studenter är ganska självklart, om jag som student  idag bidrar till förbättring så kommer det framtida studenter till godo. Men jag  tänker såhär, att om vi har ett bra samarbete mellan studenterna och universitetet där kursutvärderingarna speglar många studenters åsikter så vi  lärare får bra underlag och kan förbättra kursen allteftersom åren går, och gör  de här små och ibland större förbättringarna hela tiden kommer utbildningens kvalitet över tid att förbättras. En ökad kvalitet på utbildningen ger bättre  utexaminerade studenter och därmed bättre rykte hos företag som anställer  studenter från M, DPU eller EMM. Så om du har på ditt CV att du läst något  av dessa programmen och ryktet över tid har ökat så kommer det göra att du  själv har större chans att avancera i karriären eller få ett nytt spännande jobb.  Så genom att delta på kursutvärderingarna bidrar man absolut till framtida  studenter men också till att den utbildning som man själv läser över tid blir  bättre och mer attraktiv. 

  1. Vad är dina tre bästa tips till en student på Maskinteknologsektionen? 

Oj, det var en svår fråga! Men jag skulle säga att mitt bästa tips är att hitta  kompisar som man kan plugga tillsammans med. När jag läste Maskinteknik  på LiU och började för snart 20 år sedan kommer jag ihåg att det var mycket  lättare att ta tag i saker om man är ett gäng som gör det tillsammans. Sedan  är det mycket lättare och går mycket fortare att lösa kluriga uppgifter om man  är ett gäng som samarbetar, så det är mitt bästa tips. Ett annat tips är att  engagera sig i något som man är intresserad av. Det kan ju vara sektionen  eller något helt annat, någon studentförening – LiU Formula Student, M verkstaden, LiTHe Blås eller vad vet jag, något man tycker är kul! Jag tror att  de flesta tycker är roligt att jobba tillsammans med andra mot ett gemensamt  mål vilket man kan få om man engagerar sig i någonting. Mitt tredje tips är  att passa på att ha roligt under sin universitetstid. Om jag ser tillbaka nästan  20 år till när jag började så tyckte jag att de fem åren som jag gick här var de  fem hittills roligaste åren i mitt liv.

Är du ännu mer intresserad?

Tveka inte att höra av dig till:
mutu@maskinteknologsektionen.se